تبلیغات
کردوان سفلی - محرم91
کردوان سفلی

کعبه عشق

 

ای کربلا! ای کعبه عشق وامیدم     بعداز جدائیها به دیدارت رسیدم

ای کربلا! آغوش بگشا زینب آمد     من زینبم کز رنج دوریها رسیدم

هرروز دیدم کربلای تازه ای را     ای کربلا! تا بر سر کویت رسیدم

ای قافله سالار زینب! دیده بگشا     تا گویمت با دیده گریان چه دیدم

هر چند با دستت به قلبم صبر دادی    من همچوحسین هر جا شهامت آفریدم

اما دو جادست غمم از پا در آورد      کز خودشدم بی خودگریبان را دریدم

یکجا که دشمن بر لبانت چوب می زد    یکجا سرت را بر فراز نی چو دیدم

بشنیده بودم صوت قرآنت بسی لیک     نشنیده بودم من زنی آنهم شنیدم