تبلیغات
کردوان سفلی - محرم91 قصه جانسوز
کردوان سفلی

منم غریب ومنم بی کس منم مظلوم

مـنم قـتیل ومـنم کشـته ومـنم مغـموم

مـنم شــهید جـفا کـیف حالة الشــهدا

منـم اســیر بلا، کیف حالة الاســراء

منم که دیده ام ازاشک دیده گلگون است

زمین زخون من سر بریده جیحون است

انـا المـقتول، من کـشـته به تــیغ ســتم

انـا المـغموم، مـنم مـبتلای انـدوه وغـم

مـــــــنم خســــــته بـــی دل ناتوانــــی

نه یــاری نه کــاری نه خـانی نه مـانی

اســـیری غــــریبی شـــهیدی حـــزینی

                                                                     نــه هـــمراه امــینی نه کســی امــانی